Hải Phòng: Đẩy mạnh kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng

Lan Anh
Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra đối với các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như thuế, đất đai, quản lý khai thác tài nguyên, vận tải.
ong-le-tien-chau-1705024308.jpg

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 11/1, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố Hải Phòng, Ban Chỉ đạo đã tiến hành Phiên họp thứ Năm dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Lê Tiến Châu nhằm đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu đề nghị các đơn vị tiếp tục bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo và Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

Tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Trung ương, Thành ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tập trung rà soát sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy định, quy trình nghiệp vụ, chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, quy định về những hành vi nghiêm cấm, những việc không được làm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các biện pháp khác kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bảo vệ, khen thưởng kịp thời người phát hiện, phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về những hành vi vi phạm, lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng, tiêu cực.

Cùng với đó, các đơn vị thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, chuyển đổi số, đảm bảo công khai, minh bạch, phòng ngừa, ngăn chặn mọi hành vi vi phạm, lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng, tiêu cực.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, lựa chọn một số chuyên đề đối với lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như thuế, đất đai, quản lý khai thác tài nguyên, vận tải, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn, những lĩnh vực chuyên môn sâu; kiểm tra xác minh các thông tin phản ánh, yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, tố giác, tin báo có căn cứ về những hành vi vi phạm, lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng, tiêu cực theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước...

Kịp thời phát hiện, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong việc tham mưu, ban hành các cơ chế, chính sách, quy định có nhiều sơ hở, bất cập hoặc cài cắm lợi ích cục bộ, có "xung đột lợi ích," "lợi ích nhóm" để tổ chức, cá nhân lợi dụng tham nhũng, tiêu cực, gây thiệt hại đến tài sản, lợi ích của Nhà nước, nhân dân.

Các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Hội đồng nhân dân các cấp; giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội.

hoi-nghi-tong-ket2-1705024369.jpg

Thành ủy Hải Phòng Hội tham dự trực tuyến Hội nghị Tổng kết công tác ngành nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh năm 2023. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng)

Chỉ đạo, chấn chỉnh, khắc phục những biểu hiện đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, không dám làm trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Các đơn vị tập trung chỉ đạo hoàn thành việc xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xử lý.

Tiếp tục rà soát, đưa các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn thành phố vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi để tập trung chỉ đạo xử lý; kiên quyết khắc phục tệ "tham nhũng vặt;" tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương, cơ sở.

Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất cơ chế khen thưởng, động viên đối các cơ quan, đơn vị, cá nhân hoàn thành nhiệm vụ được giao; nghiêm túc phê bình, nhắc nhở đối với những cơ quan, đơn vị, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ.

Phiên họp cũng thống nhất giao Ban Nội chính Thành ủy tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại phiên họp; căn cứ vào các văn bản của Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường vụ Thành ủy, để xây dựng chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo bảo đảm theo đúng nguyên tắc, đúng quy định, sát với tình hình thực tế; tránh chồng chéo về nội dung, đối tượng; bảo đảm việc kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế.

Năm 2023, Ban Chỉ đạo đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy kịp thời cụ thể hóa các chủ trương chỉ đạo của Trung ương và Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực bằng các văn bản chỉ đạo cụ thể.

Công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng được triển khai đồng bộ, bài bản, hiệu quả. Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước được đổi mới theo hướng thiết thực, cụ thể, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ban Chỉ đạo ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra, giám sát, thành lập 6 Đoàn Kiểm tra chuyên đề và 3 Đoàn Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xử lý.

Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc kịp thời, nhanh chóng và rõ thời gian tiến độ giải quyết; chủ động rà soát, bổ sung 4 vụ án, vụ việc vào diện theo dõi để tập trung chỉ đạo xử lý..., góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xử lý (đã kết thúc xử lý 6 vụ việc, vụ án và đang hoàn thiện hồ sơ tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục kết thúc chỉ đạo đưa ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo xử lý 5 vụ án, vụ việc)./.